ABM supervision

ABM supervision med Johannes Skovgaard

ABM Johannes Skovgaard www.neurodevelopment.dk

Læringskontekst: Instruktion og demo i rul og kravl Rolling and crawling

ABM supervision med Johannes Skovgaard

ABM Johannes Skovgaard www.neurodevelopment.dk

Læringskontekst: siddefunktion og vægtbæring Sitting and weight bearing

ABM Supervisionen vil typisk inkludere følgende relevante aktiviteter: 

  • Social interaktion på gulvet (understøtter barnets naturlige udviklingsproces)
  • Kropsbevidste lege med udgangspunkt i hverdagssituationer – som f.eks. bleskift
  • Legende krop-til-krop interaktioner mellem forældre og barn
  • Brug af de redskaber, som barnet anvender i sin hverdag
  • Spisesituationer og andre centrale hverdagssituationer som optager / motiverer barnet

 

Hvor foregår supervisionen:

ABM supervisionen finder sted hos SCNM, som er et Supervisions- og videnscenter for børn med særlige behov og deres familier. Centeret tilbyder supervision ift. hjemmetræning samt kurser og workshops.

SCNM samarbejder med internationalt anerkendte eksperter indenfor neurofysiologi og bevægelseslære. Centret arbejder for at alle tilbud kvalitativt lever op til den nyeste, internationale viden og forskning på området.

I supervisionen (dvs. de timer, hvor barnet sammen med forældrene er hos praktikeren) arbejder praktikeren også med barnet, som en del af evalueringen. Praktikeren har en lang uddannelse bag sig og har mulighed for at hjælpe barnet videre - og derudfra instruere i nye øvelser og tiltag, som integreres i hjemmetræningsplanen. I forlængelse heraf er det ABM praktikerens opgave at guide forældrene til at få øje på barnets forandringer samt forstå deres betydning.

 

Hvor hyppigt foregår supervisionen:

Supervisionen foregår ved at hjemmetræningsfamilien kommer til et intensivt træningsmodul defineret som (x-antal) lektioner per (x-antal) moduller hen over planlægningsperioden.

Spørgsmålet til hvor mange sessioner der skal planlægges med og hvor tit barnet og den hjemmetræningsansvarlige ses til supervision i Centeret – er et spørgsmål som skal stilles ind i processen for det enkelte barn og den situation, som knytter sig til barnet og familien.

Til eksempel: En typisk gennemsnitlig vurdering er på 8-12 supervisions-sessioner hen over et intensivt forløb på 5 – 8 dage. Ideelt set gentages supervisionsforløbene med regelmæssige mellemrum. Mellem hver supervision arbejder familien med træningsplanen i hjemmet og barnet gives tid til at integrere ny læring.

Hvert forløb giver barnet og forældrene mulighed for en varieret påvirkning, tid til at integrere den rådgivning som modtages mellem hvert fremmøde, samt at observere og forstærke positive, nye bevægemønstre hos barnet - i samarbejde med ABM praktikeren og den hjemmetræningsansvarlige.

 

Hvordan defineres et ABM supervisionsforløb:

Supervisionen ved SCNM foregår som en proces. Processen respekterer, at børn med særlige behov typisk er sensible, at de har behov for gentagelser, at deres dagsform svinger, at de skal føle sig trygge og tilpasse i et læringsrum, for at det er muligt at skabe optimale betingelser for deres udvikling.

Supervision ved SCNM anerkender således, at der skal ekstra tid ind i læringsprocessen - med respekt for den sensibilitet og langsomme udvikling, som kendetegner de fleste af de børn, som vi arbejder med i Centeret.

Samtidig er processen tilrettelagt over et intensivt modul således, at forældrene gives tid at integrere og forstå barnets træningsplan. Således pågår en fortløbende uddannelse af den hjemmetræningsansvarlige, som I processen gives tid til at forstå og integrere det viste - med det formål efterfølgende at kunne implementere det i træningsprogrammet i hjemmet.

Hvilke temaer, der arbejdes med i supervisionen, defineres og drøftes mellem ABM praktikeren og den hjemmetræningsansvarlige. Beskrivelsen omfatter blandt andet barnets udviklingsskridt og de hovedtemaer, som der arbejdes med i hjemmetrænings-programmet - aktuelt og siden sidste ABM-supervision. 

Supervisionsprocessen er tilrettelagt med udgangspunkt i metodens 9 læringshypoteser (The Nine Essentials) om hvordan læring og forandring skabes og implementeres.

 

Hvilke børn har gavn af en ABM supervision?

The Anat Baniel Method er relevant for børn med både generelle og specifikke udviklingsvanskeligheder.

Listen omfatter: Autismespektrumforstyrrelser, ADD og indlæringsvanskeligheder, Cerebral Parese, hjerneskader, sanseintegrationsproblemer, genfejl (fx Downs Syndrom, Angelmans syndrom, Fragile X syndrom)